DAN - Možnosti filtrování v přehledu daňových vět

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co to je?

Přehled vět obsahuje přehled všech daňových vět. Ve formuláři je možné zvolit daňové období, za které se vytváří přehled vět. Při spuštění se formulář pokusí zobrazit věty pro aktuální daňové období.

V tomto návodu si ukážeme možnosti filtrování v přehledu daňových vět, která nám usnadní vyhledávání. Zároveň pomocí filtrů budeme schopni zobrazovat právě takové daňové věty, které odpovídají námi zadaným kritériím.

Velmi podobný návod rovněž naleznete pro modul UCE, konkrétně pro přehled účetních vět na TOMTO odkazu.  

Otevření přehledu daňových vět

Spustíme modul DAŇ.

Jakmile se nám modul otevře, budeme pokračovat dle obrázku níže. Na ovládacím panelu klikneme na „Daň“ a z nabídky vybereme „Přehled vět“.

Filtrování dle období

První možností filtrování je dle časového období. Na ovládacím panelu se nachází dvě kolonky, ve kterých můžeme hledat dle roku, ale i konkrétního daňového období dle měsíců. Jakmile tak učiníme a některé období zvolíme, veškeré daňové věty v tomto časovém období vytvořené, se nám zobrazí. Mějme na paměti, že v obecném zobrazení se systém pokusí zobrazit daňové věty pro aktuální daňové období.  

Na obrázku výše vidíme v červeně ohraničeném obdélníku kolonky, ve kterých období volíme. Na levé straně volíme konkrétní rok. V případě, že by uživatel chtěl zobrazit všechny daňové věty za všechny roky, může označit „Vše“, viz obrázek níže.

V pravé kolonce volíme již zmíněné měsíce. Stejným způsobem, jako při volbě roku lze i zde vybrat volbu „Vše“.

Tlačítko „Aktualizovat“ slouží k opětovnému načtení vět z databáze. Pakliže klikneme na tlačítko „Zavřít“ s červeným křížkem, přehled daňových vět zavřeme a vrátíme se do výchozího zobrazení modulu DAŇ.

Výběr sloupců a zobrazení nápovědy

Filtrování sloupců je velice užitečné, jelikož si uživatel může individuálně nastavit zobrazování právě těch sloupců, které jsou pro něj podstatné. Zvolení sloupců, které chceme zobrazit, si ukážeme na obrázcích níže.  

Umístění ikonky filtrování sloupců:  

Ikonka filtrování sloupců:

Když na ikonku klikneme levým tlačítkem myši, zobrazí se nám veškeré sloupce, které lze zobrazit. Ty sloupce, které zaškrtneme, fajfkou, se nám zobrazí. Naopak ty, které zůstanou nezaškrtnuté, budou skryté.

 

Každý uživatel má možnost zobrazit právě ty sloupce, které sám chce, a jsou pro něj důležité. V případě, že máte potíže zjistit, co přesně daný sloupec reprezentuje neboli co znamená uvedená zkratka sloupce, můžete navštívit nápovědu k modulu, ve které jsou jednotlivé sloupce popsány.

Zobrazení nápovědy

Nápovědu otevřeme levým kliknutím myši na tlačítko „Nápověda“ na ovládacím panelu.

Následně se nám zobrazí nabídka, ze které vybereme „Nápověda k modulu“.

Nyní již máme nápovědu otevřenou a stačí rozbalit „Přehled vět“. Rozbalení jednotlivých agend modulu DAŇ učiníme pomocí malých symbolu „Plus (+)“ a zabalení pomocí „Mínus (-)“.

Dle obrázku výše rozbalíme „Uživatelskou příručku“, následně „Daň“ a klikneme levým tlačítkem myši na „Přehled vět“. V tento moment se nám na pravé straně zobrazí nápověda k jednotlivým polím, tlačítkám a sloupcům. Právě zde nalezneme popis ke každému z nabízených sloupců k zobrazení.

Nápovědu, kterou jsme si zobrazili, můžeme využívat i při jiných činnostech v modulu DAŇ. Stejným způsobem ji můžeme otevřít kdykoliv, když se nacházíme v tomto modulu a vyhledávat v ní informace i při jiných činnostech.

Posouvání sloupců

Sloupce lze mezi sebou horizontálně posouvat a tím tak měnit jejich pořadí. Stačí pouze sloupec, který chceme přesunout uchopit levým tlačítkem myši a přesunout jej, kam potřebujeme.  

Názorně si ukážeme přesunutí například sloupce „Základ daně“ před sloupec „Sazba“. Uchopíme tedy levým tlačítkem myši sloupec „Základ daně“ a při stálém držení tohoto tlačítka myši jej přesuneme před zmiňovaný sloupec „Sazba“. V určitý moment se nám mezi sloupci „Sazba“ a „DS“ objeví malé zelené šipečky. Když v tento moment levé tlačítko myši přestaneme držet, sloupce své pořadí vymění. Výměnu vidíme na následujícím obrázku.

Levým tlačítkem myši jsme uchopili sloupec „Základ daně“ a přesunujeme jej více vlevo.  

Nyní se nám zobrazily zmiňované zelené šipečky mezi sloupci „DS“ a „Sazba“, můžeme tedy levé tlačítko myši pustit.

Přesunutí sloupců bylo úspěšné. Takovýmto způsobem může uživatel přesouvat všechny zobrazené sloupce dle libosti.

Vyhledávání v konkrétním sloupci

V přehledu daňových vět lze vyhledávat mnoha způsoby. Pokud bychom chtěli vyhledávat pouze takové daňové věty, které mají sazbu daně ve výši 21 %, můžeme využít vyhledávání v konkrétním sloupci, v našem případě ve sloupci „Sazba“. Pod názvem každého sloupce se nachází jeden prázdný řádek, který označujeme jako filtrační. Pokud tedy pod sloupec s názvem „Sazba“ do filtračního řádku vepíšeme hodnotu „21“, zobrazí se nám právě ty daňové věty, které tuto sazbu daně obsahují.  

Na obrázku níže vidíme náš ilustrativní přehled daňových vět. Náhodně jsme označili červeným zvýrazněním sazby daně některých vět, kde se sazba liší. Vidíme, že zobrazených vět je velké množství, a každá obsahuje různou daňovou sazbu ve sloupci „Sazba“.

Když nyní vepíšeme do filtračního řádku pod sloupcem sazba hodnotu „21“, zobrazí se nám veškeré daňové věty, kterým tato sazba daně náleží.  

Kdybychom chtěli daňové věty opět zobrazit bez filtru v daném sloupci, vepsanou hodnotu „21“ pouze smažeme a tím filtr odstraníme.  

Fulltextové vyhledávání

Další možností, jak v přehledu daňových vět filtrovat, je pomocí fulltextového vyhledávání. Tento druh vyhledávání je velice praktický a lze využít téměř v každé situaci.

Otevření fulltextového vyhledávání

Abychom fulltextové vyhledávání úspěšně otevřeli, musíme současně zmáčknout klávesu levého „Ctrl“ a tlačítka „F“ na klávesnici.

Využití fulltextového vyhledávání

Jakmile tyto dvě klávesy zároveň zmáčkneme, otevře se nám vyhledávácí textové okénko přímo pod ovládacím panelem.  

Když do tohoto okénka v červeném ohraničení na obrázku výše vepíšeme jakékoliv znaky, zobrazí se nám veškeré daňové věty, které tyto vepsané symboly obsahují v kterémkoliv ze zobrazených sloupců.  

Zkusme si ukázat využití tohoto typu vyhledávání na konkrétním příkladu. Budeme chtít zobrazit pouze ty daňové věty, které vznikly v modulu „Fakturace a odbyt“. Tento modul se označuje zkratkou „ODB“ a popis vzniku věty udává sloupec „Doklad“.

Do okénka pro fulltextové vyhledávání tedy vepíšeme zkratku modulu: „ODB“.

Na předchozím obrázku můžeme vidět, že se nám opravdu zobrazily pouze ty věty, které ve sloupci „Doklad“ obsahují znaky „ODB“.  

Složitější podmínky pro filtraci

Způsob vyhledávání, který si nyní ukážeme, je tím nejkomplexnějším. Doposud jsme si ukázali filtrování založené na vepsání určitých znaků, které systém následně vyhledává v jednotlivých sloupcích daňových vět. Doposud jsme nevyužívali jiných podmínek, než pouhé shody mezi námi vepsanými znaky do filtračních řádků a okének a těmi v jednotlivých sloupcích.  

Podmínkové vyhledávání vytvoříme velmi snadno. U každého sloupce se nachází malá ikonka trychtýře. Pokud na název sloupce najedeme myší, zobrazí se nám.  

Ikonka trychtýře v červeném čtverci:

Po jejím rozkliknutí u příslušného sloupce se nám zobrazí nabídka všech hodnot, které jsou v daném sloupci v některé z daňových vět obsaženy. Názorně si podmínkové filtrování ukážeme na sloupci: „Daň“.

Klikneme na ikonku trychtýře u tohoto sloupce.

Pokud bychom zaškrtli jakoukoliv z nabízených hodnot, ukázali by se nám všechny daňové věty, které mají stejnou hodnotu ve sloupci daň. Pokud však teď klikneme na „(Vlastní…)“, můžeme si podmínky nadefinovat sami.  

Po kliknutí na toto tlačítko se nám zobrazí dialog s názvem “Vlastní filtr“.  

Zde si můžeme nadefinovat vlastní podmínky, dle kterých budeme ve sloupci „Daň“ filtrovat. Například se pokusíme zobrazit takové věty, které mají ve sloupci daň hodnotu větší než 0, ale menší než 1 000. Vyplníme náš dialog.

Jakmile klikneme na „Ok“ a tím náš výběr potvrdíme, zobrazí se nám všechny věty, které odpovídají našemu filtru ve sloupci „Daň“.

Všimněme si, že ve spodní části obrazovky se nám zobrazil šedý řádek, který náš filtr popisuje. Jeho levá strana vypadá takto:

Na pravé straně se nachází tlačítko „Upravit“, na které když klikneme, můžeme náš filtr dále rozvíjet.  

Veškeré aktivní filtry zrušíme pomocí křížku.