UCE - Kurzové rozdíly

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co to je?

Kurzové rozdíly vznikají při provádění operací v cizí měně v různých časových obdobích, kdy se kurz dané měny liší např. v čase vystavení faktury a jejího následného uhrazení. Kurzový rozdíl, může mít kladný, ale i záporný efekt, a tudíž rozlišujeme kurzový zisk a kurzovou ztrátu.


V tomto návodu si ukážeme, jak kurzové rozdíly vznikají, jak se účtují v systému SEIWIN a jakým způsobem lze nastavit jejich předpis v příslušném číselníku.

Vznik kurzových rozdílů

Kurzové rozdíly vznikají u pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně či závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a při pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.


Hlavním předpokladem pro vznik kurzových rozdílů tedy je, že daná účetní operace musí být vedena v cizí měně.


Otevřeme si modul Účetnictví


V našem případě si ukážeme vznik kurzových rozdílů na sběrném účetním dokladu, který jsme si pro účely tohoto návodu vytvořili. Na obrázcích níže vidíme, že obě strany dokladu obsahují hodnotu 500 €. Na prvním řádku dokladu se nachází 500 €, na straně Dal účtu 321400. Daný kurz při této operaci je stanoven na 24,50 Kč vůči 1 €. Hodnota v tuzemské měně tedy odpovídá 12 250,- Kč.


Na druhém řádku, na straně Má dáti stejného účtu, je rovněž uvedených 500 €, ale síla této měny je v danou chvíli jiná. Nyní je kurz jednoho eura pouhých 24 Kč. Z tohoto důvodu se hodnota v korunách snížila o 250,- Kč, tedy na 12 000,- Kč. Zmiňovaných 250 korun českých je potom kurzový rozdíl.


Nastavení kurzových rozdílů

Před tím, než se podíváme na samotné účtování kurzových rozdílů v systému SEIWIN 5, nejprve nahlédneme na možnosti přednastavení tohoto automatického účtování. V modulu účetnictví zvolíme v horní části „Číselníky“.Z nabízených číselníků vybereme ten, který se nazývá „TAB30UZ2“ a pomocí ikonky tužky jej otevřeme v režimu editace, abychom v něm mohli provádět změny.Po rozkliknutí se nám otevře číselník, ve kterém můžeme definovat účtování kurzových rozdílů. Jedná se o jednoduché nastavení, které je intuitivní. V našem ukázkovém případě jsme číselník nastavili tak, jak můžeme vidět na obrázku níže.První dvě kolonky musí být vyplněny, bez nich nejde deník vytvořit. Výkon a středisko pak tvoří část nákladového klíče, která by měla být vždy vyplněna. Další dvě položky, tedy „Účel, akce, prostředek“ a „Odpovědná osoba“ jsou součástí nákladového klíče a je možné je vyplnit, pokud se pro to daná účetní jednotka rozhodne

Jakmile číselník vyplníme k naší spokojenosti, nezapomeneme provedené změny uložit.


Zaúčtování kurzových rozdílů

Právě díky nastavení příslušného číselníku je nyní systém schopen automaticky zaúčtovat kurzové rozdíly. Princip je jednoduchý. Takové saldokontní případy, které byly vyrovnány ve zvoleném účetním období v zahraniční měně, ale nikoliv v té tuzemské jsou vyhodnoceny, a rozdíl v měně české je následně zaúčtován buď jako kurzový zisk či ztráta.


V modulu účetnictví klikneme na „Účetnictví“ a následně z nabídky vybereme „Rozvrhy a výpočty“.Otevře se nám klasický seznam dokladů. Samotné zaúčtování kurzových rozdílů se uskuteční v momentě, kdy klikneme na „Deníky“ a zvolíme „Vytvořit 9342 – Deník kurzových rozdílů“.Systém najde veškeré operace v daném období, kde jsou strany vyrovnané v měně cizí, ale nikoliv v té tuzemské. V našem případě se jedná pouze o náš ukázkový sběrný doklad. Na obrázku níže vidíme, že byl zaúčtován kurzový zisk a na účet pro kurzovou ztrátu zůstal beze změn.Zmiňovaných 250,- Kč bylo zaúčtováno na účet 645100, jako přírůstek na straně Dal. Těchto 250,- Kč bylo zaúčtováno i na stranu MD u dané saldokontní položky, pro kterou byl kurzový rozdíl vyčíslen. Tím došlo k vyrovnání položky i v domácí měně.

Změny byly propsány skrze celý systém.

Zobrazení sestavy kurzových rozdílů

Pomocí sestavy kurzových rozdílů si můžeme v úhledné podobě zobrazit náš vytvořený deník kurzových rozdílů. Pomocí tlačítka „Ostatní“ na ovládacím panelu zvolíme možnost „Zobrazit sestavu 9342 – Deník kurzových rozdílů“.Tato sestava slouží nejen k příjemnější vizualizaci daného deníku, ale můžeme ji i exportovat v elektronické podobě či vytisknout.